Van klacht naar diagnose

Episodegegevens uit de huisartspraktijk

1st edition | 1998 | I.M. Okkes, S.K. Oskam, H. Lamberts
Van klacht naar diagnose
Als mensen vanwege klachten naar hun huisarts gaan, stelt deze een diagnose en volgt zo nodig behandeling. Deze trits 'klacht-diagnose-therapie' vormt de basis van zorgepisoden en komt in dit boek met cd-rom in detail en vanuit verschillende perspectieven aan de orde. Een groep van vijftig huisartsen verzamelden in het Transitieproject tijdens bijna 100.000 patiëntjaren informatie over klachten van patiënten, de daaraan gekoppelde diagnosen en wat er vervolgens in zo'n 250.000 zorgepisoden gedaan werd. Dit bestand is toegankelijk gemaakt voor iedereen die met een computer kan omgaan. Uitgaande van tweehonderd frequente symptomen en klachten en vierhonderd frequente diagnosen wordt per leeftijds-/geslachtsgroep inzicht gegeven in de gang van zaken in de huisartspraktijk. Aan de hand van een voorschrijfprogramma (Prescriptor) wordt waar mogelijk farmacotherapie aanbevolen. In het boek wordt aan de hand van uitgewerkte voorbeelden geïllustreerd welke informatie de cd-rom biedt en hoe daarnaar gezocht kan worden; tevens bevat het boek een hoofdstuk waarin nadere voorbeelden worden gegeven voor het gebruik van de cd-rom in het onderwijs. De cd-rom bevat naast het gegevensbestand veel achtergrondinformatie die op alle relevante plaatsen toegankelijk is: ruim honderd hoofdstukken met gerichte toelichting, een literatuurlijst en een verklarende woordenlijst; vrijwel alle informatie op de cd-rom kan geprint worden. Het boek is bedoeld voor iedereen die beter wil begrijpen wat huisartsen doen. In het bijzonder is het gericht op hulpverleners die in hun werk of opleiding te maken hebben met de vraag hoe klachten van mensen zich verhouden tot ziekten en beleid: medisch studenten, huisartsen, specialisten, sociaal-geneeskundigen, artsen in opleiding, tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, verloskundigen, maatschappelijk werkenden, psychologen, alsook beleidsmakers, onderzoekers en financiers. Huisartsen, specialisten, apothekers en (medisch-) informatici zullen bovendien op de cd-rom uitvoerige informatie vinden over het gebruik van de International Classification of Primary Care (ICPC), inclusie- en exclusie-criteria, de ICPC-drugcode, en over de manier waarop deze classificaties samenhangen met de ICD-10 en de ATC; dit is vooral voor deze groepen van belang omdat deze classificaties toenemend in elektronische patiëntendossiers toegepast zullen worden.
De auteurs zijn verbonden aan het Academisch Medisch Centrum / de Universiteit van Amsterdam, Divisie Public Health, Afdeling Huisartsgeneeskunde.