Educatie en scholing: een web van beleid

Over gevolgen van decentralisatie en mogelijkheden van integratie

1e druk | 1998 | E.K. Fokkema, A.H. Remmers
Educatie en scholing: een web van beleid

Sinds 1 januari 1997 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) van kracht. Door deze wet zijn gemeenten in staat om hun volwassen inwoners een gericht onderwijsaanbod aan te bieden. Er ontstaat een tweezijdige contactrelatie tussen gemeenten en Regionale Opleidingscentra. Gemeenten kopen educatie en scholing in voorzover het gemeentebestuur dat voor de eigen gemeenschap relevant vindt. Zij krijgen daarmee een krachtig instrument in handen om hun beleidsdoelen te realiseren.

In Educatie en scholing: een web van beleid schetsen de auteurs de nieuwe verhoudingen die zijn ontstaan door deze wet. Wat zij vooral willen aantonen is, dat door nieuwe wetgeving educatie en scholing kunnen worden ingezet als belangrijke lokaal-politieke instrumenten. Scholing en educatie zijn immers geen doel op zich, maar instrumenten voor het realiseren van andere doelen op deelterreinen van lokale achterstandsbestrijding zoals werkgelegenheid, emancipatiebeleid, sociale activering, seniorenbeleid, allochtonenbeleid, jeugd- en jongerenbeleid en lokaal onderwijsbeleid.

De auteurs gaan in op de dilemma's die zich als gevolg van decentralisatie kunnen voordoen, op de wijze waarop deze zijn ontstaan en op de manier waarop dilemma's kunnen worden omgezet in samenhangend beleid, bedoeld om de vraag naar onderwijs en educatie te sturen vanuit de gemeentelijke overheid. Het beleidsveld 'educatie en scholing' wordt daarbij vergaand uitgediept.

De tekst wordt geïllustreerd met talloze praktijkvoorbeelden, die een vertaling vormen van de theorie naar het concrete uitvoerende beleidsniveau van gemeenten. In de bijlage zijn twee modellen opgenomen: die voor een raamovereenkomst en die voor een productovereenkomst. Beide worden door veel gemeenten als voorbeeld voor hun contractteksten gehanteerd.

Ina Fokkema is senior beleidsadviseur Volwasseneneducatie bij de gemeente Amsterdam. Ton Remmers is senior consultant bij het Onderwijskundig Expertisecentrum Hengelo.
Dit product is helaas uitverkocht.