Uitdagend leren

Culturele en maatschappelijke activiteiten als leeromgeving

3e druk | 2008 | Vincent de Waal
Uitdagend leren
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Uitdagend leren bekijkt het brede terrein van sociale en culturele activiteiten vanuit een lerend perspectief. Volgens de auteur zijn deze activiteiten een krachtige leeromgeving waarin mensen werken aan hun handelingscompetentie. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot kennisverruiming, ontplooiing van talenten, nieuwe uitdagingen op het terrein van de leefomgeving en spelend leren.

Dit boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreekt de auteur verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toenemende individualisering en de multiculturele samenleving, waardoor culturele en maatschappelijke activiteiten een steeds grotere rol als leeromgeving spelen. Ook de in 2007 ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning, waardoor veel sociale voorzieningen onder één paraplu zijn gekomen, komt aan bod. Het tweede deel bevat de verkenning van een viertal domeinen die voor (aankomende) pedagogische en sociale professionals relevant zijn: de directe leefomgeving, kunst en cultuur, de verbreding in het onderwijs en de vrije tijd. Tot slot wordt in het derde deel de verbinding gelegd tussen deel 1 en 2. Hierbij staat vooral de kwaliteit van de (ped)agogische professional centraal.

Uitdagend leren pleit voor een zichtbare opstelling van professionals, overheden en maatschappelijke organisaties ten opzichte van het sociale en culturele leven van mensen. Daarnaast levert dit boek een bijdrage aan de discussie over heroriëntatie van de CMV-opleidingen aan het begin van de eenentwintigste eeuw.

Door de aanpassingen en diverse verwijzingen is Uitdagend leren een handboek geworden dat zowel bij studenten, docenten als sociale professionals en beleidsmedewerkers in diverse werkgebieden zijn weg heeft gevonden.

Deze derde, herziene druk is in zijn geheel geactualiseerd; beleidsontwikkelingen en uitkomsten van recent onderzoek zijn toegevoegd. Er wordt meer dan in de tweede druk aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, community arts en de waardering voor uitvoerende professionals.
Vincent de Waal is als docent-onderzoeker verbonden aan het Instituut Social Work en het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.